Kao deo VisionFund International-a, počeli smo sa radom u Srbiji 2005. godine. Naše usluge imaju za cilj da pomognu ekonomski razvoj nerazvijenih regiona. Radimo kao posrednici između komercijalnih banaka i preduzetnika koji ili uopšte nemaju ili imaju ograničen pristup uslugama komercijalnih banaka.

Naša misija

Pružanje usluga i osnaživanje seoskih porodica putem visoko-kvalitetnih usluga i kroz socijalne programe.

Naša vizija

Za dobar život na selu!

Šta nas čini drugačijima

Visoko profesionalan tim koji se uspešno izborio sa poteškoćama u poslovanju
Fleksibilnost i prilagodljivost Usklađenost reči i dela
Bavimo se suštinskim mikrofinansiranjem

Zajmovi se izdaju fizičkim licima (sa i bez plate) i poljoprivrednim proizvođačima (registrovanim ili ne).

Naš model poslovanja je podržan od strane Narodne banke Srbije. Preporuke za kredite se izdaju fizičkim licima (sa i bez redovnih primanja) i poljoprivrednim proizvodjačima (bez obzira da li imaju registrovano domaćinstvo ili ne). Starosna dob klijenta ne sme biti ispod 18 i preko 70 godina. AgroInvest polaže depozit kojim garantuje za klijenta kod banke, a banka isplaćuje kredit. AgroInvest daje preporuku banci za isplatu kredita – u potpunosti obrađuje aplikaciju klijenta, radi procenu. Redovni izveštaji su centralizovani i sistemski

Agroinvest obaveze

  • Pronalaženje klijenata / promocija
  • Procena rizika
  • Administrativna podrška pri isplati
  • Monitoring
  • Pomoć u pripremi sredstava obezbeđenja kredita od strane klijenta
  • Preuzimanje kompletnog rizika obezbeđivanjem depozita za pozajmicu i kamate ukoliko klijent ne isplaćuje obaveze


Obaveze banke

  • Isplata – otvaranje računa za klijenta, isplata kredita i uplate rata kredita klijent obavlja u ekspozituri banke
  • Obrada sredstava obezbeđenja od strane klijenta – potpisivanje menice i sl.
Direktan socijalni uticaj

NAŠI ORGANIZACIONI KAPACITETI SU U STALNOM PROCESU POBOLJŠANJA

Mi neprestano jačamo naše poslovanje, pooštravamo internu kontrolu i unapređujemo efikasnost. U skladu sa našim strateškim opredeljenjem, težimo stalnom poboljšanju naših organizacionih kapaciteta i profesionalnih veština naših zaposlenih koji su kamen temeljac za naš budući institucionalni rast i razvoj.

Profesionalni tim

Uspostavili smo visoko profesionalan seniorski tim, sa ciljem uvođenja najboljih profesionalnih praksi na svim nivoima u našoj kompaniji i da bismo osigurali dobre rezultate. Svesni smo da je naš operativni uspeh međuzavistan od profesionalizma i kapaciteta naših ostalih službi poslovanja.

Operacije

Suštinska uloga pripada našim Operacijama čiji je osnovni zadatak obezbeđenje funkcionisanja filijala u skladu sa procedurama organizacije, a sve u cilju pružanja najbolje usluge AgroInvestovim klijentima. Sektor Operacija obezbeđuje realizaciju strateških operativnih ciljeva putem koordinacije rada filijala. S obzirom da se u ovom sektoru nalazi najveći broj zaposlenih, koji su u direktnoj komunikaciji sa klijentima, jedan od zadataka je i definisanje standard kulture poslovanja i adekvatnog tretmana klijenata. Ovaj Sektor je takođe zadužen za uspostavljanje pouzdanog sistema izdavanja preporuka za kredite.

Finansije i računovodstvo

Sektor finansija organizuje i koordinira aktivnosti finansijskog planiranja, uključujući budžet i finansijske prognoze, izvještavanje i kontrolu poslovanja u skladu sa ugovorenim klauzulama i finansijskim klauzulama propisanim od strane regulatora. Ulogu i važnost finansijskog sektora u AgroInvestu vidimo kroz blagovremenu raspoloživost fondova, kontrolu troškova, adekvatnost gotovinskog toka, uspostavljanje i kontrolu efikasnosti i profitabilnosti poslovanja. Sektor računovodstva odgovoran je za evidentiranje i obradu finasijskih informacija. Ovde se vrši knjigovodstvena evidencija dugovanja i potraživanja, inventara, plata, stalnih sredstava i ostalih finansijskih pozicija. Sertifikovane računovođe koje rade u ovom sektoru svakodnevno kontrolišu evidencije kako bi utvrdili finansijsku poziciju AgroInvesta.

Razvoj proizvoda i marketing

Služba za razvoj proizvoda i marketing zapošljava visokostručne i iskusne, fakultetski obrazovane profesionalce koji razvijaju naše fleksibilne i dostupne proizvode. Kako bismo najtačnije odredili potrebe naših klijenata, ova služba definiše ciljnu grupu, sprovodi marketinška istraživanja i konstantno “opipava puls” o zadovoljstvu i potrebama naših klijenata za novim proizvodima. Ova organizaciona jedinica kreira i sprovodi marketinške strategije koje su orijentisane prema klijentima. Pored toga, aktivno učestvuju u merenju društvenog učinka.

Ljudski resursi

Svesni smo činjenice da su naši zaposleni veoma važni za uspeh kompanije – podaci i činjenice jesu kvantitativna merila našeg uspeha, ali ljudski resursi su ono šta čini jednu kompaniju. Ljudi su naš pravi kapital. Rukovođenje ljudskim resursima sprovodimo strateški, težeći da na ovaj način sprovedemo svoje strateške planove, tako što se trudimo da privučemo, zadržimo i razvijamo zaposlene. Pored toga, služba ljudskih resursa je aktivno uključena u rad svih kancelarija. Naši objektivni i stručni profesionalci koji rukovode ovom službom, kao i oni koji rade u njoj, imaju važnu ulogu u motivaciji zaposlenih, kao i za lojalnost prema kompaniji.

Komunikacije i identitet kompanije

Naše visokoprofesionalno odeljenje za komunikacije pruža podršku u internim i eksternim komunikacijama, te na ovaj način kreira identitet kompanije. Eksterno – da svima sa kojima komuniciramo pošaljemo tačne i jasne poruke o tome ko smo i da sprečimo bilo kakvu vrstu nesporazuma, interno – da interna komunikacija na svim nivoima bude efikasna i transparentna. Ova služba je veoma važna za održavanje imidža kompanije, kao i za njen prepoznatnjiv vizuelni identitet koji čini osećaj pripadnosti – interne i eksterne.

Upravljanja rizicima

Proaktivno upravljanje rizikom je od suštinskog značaja za dugoročnu održivost Agroinvesta, te je kompanija u obe zemlje prošla kroz treninge upravljanja rizicima. Treninzi upravljanja rizicima su organizovani od strane eksperata iz ATTF, Agencije za finansijsku tehnologiju transfera, Luksemburg. Mi smo ponosni na činjenicu da smo jedna od četiri kompanije na svetu koje su izabrane da prođu kroz takvu renomiranu obuku i to bez naknade. Svrha treninga je bila da se uspostavi sistem upravljanja rizicima koji integriše sve aspekte poslovanja Agroinvesta, da se bolje identifikuju i predvide potencijalni rizici – radi prevencije neočekivanih gubitaka i iznenađenja, umesto rešavanja problema kada se oni već dogode. Glavni cilj treninga jeste formiranje okvira upravljanja rizicima i identifikovanje rizičnih profila. Iako je fokus stavljen na operativne i kreditne rizike, direktori sektora, kao što su ljudski resursi, pravna i informativna služba, zajedno sa srednjim i top menadžmentom, takođe su prošli kroz treninge upravljanja rizicima. Ključne komponente procesa su identifikacija rizika, analiza rizika, reakcija na rizik i upravljanje rizikom uz kontinuirano praćenje. Svrha ovih treninga je uspostavljanje sistema koji bi nam omogućili donošenje adekvatnih odluka po pitanju rizika – koliki rizik može da se toleriše, kako da se smanje oni rizici koji se ne mogu tolerisati i kako upravljati stvarnim rizicima koji su sastavni deo posla. Osim toga, Agroinvest kontinuirano poboljšava svoje alate za upravljanje rizicima kao i pristupe da odgovori na specifične situacije, kreditne metodologije, operativne i finansijske ciljeve.

Interna Revizija

Interna revizija ima za cilj da obezbedi nezavisnu potvrdu da su procesi upravljanja i nadzora nad rizicima efikasni, da je rukovođenje i rad kompanije učinkovit. organizacije efikasni, te da je sistem internih kontrola učinkovit. Zaposleni u ovom sektoru su kvalifikovani, iskusni profesionalci koji se rukovode etičkim i međunarodnim standardima rada. Menadžer interne revizije odgovara direktno Bordu direktora.

Pravna služba

Pravna služba je osnovana u 2010. godine. Ova služba ima za cilj da poslovanje AgroInvesta bude u potpunosti u skladu sa svim zakonima i propisima.

Kontaktirajte nas